Покана за общо събрание

Управителният съвет на Гражданско сдружение Алцхаймер – България свиква редовно Общо събрание. То ще бъде проведено на 16.05.2020 от 10:00 часа в офиса на организацията в гр. София, ул. „Цар Симеон“ 37 ет.1, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2019г.
  2. Приемане на доклад за дейността на сдружението
  3. Промяна в състава на Управителния съвет
  4. Разни

За повече информация вижте прикачената официална покана.