+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

2014 – 2015

Проект: Диалог на поколенията

Бюджет на проекта: 18 490 EUR – Финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014.

Времетраене: 18 месеца

Място на реализиране на проекта: Шест района за планиране в България – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен, Югозападен.

Основна цел:

  1. Подкрепа и/или разпространение на механизми за самопомощ и солидарност.
  2. Повишаване на взаимодействието между уязвими групи и маргинализирани общности с гражданските организации, които са активни в съответната област.

 

Резултати:

  1. Създадена мрежа от контакти с РИ на МОН, с младежките БЧК и младежките парламенти в страната.
  2. Разработена концепция за обучение на младежка аудитория по въпросите на деменцията. Книга – „Диалог на поколенията“ , която може да намерите на нашата интерент страница: https://alzheimer-bg.org/wp-content/uploads/2013/02/dementia_book_for_tablets.pdf
  3. 60 осведомени и обучени млади хора и 60 възрастни близки с деменция, с които общуването е на ново, по-добро ниво.