+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Членство

Членство в Гражданско Сдружение „Алцхаймер-България“

 

Членуването в Гражданско сдружение „Алцхаймер–България“ е доброволно. Сдружението е открито за приемане на нови членове. Всички членове имат еднакви права и задължения, без разлика на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Членовете на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, които приемат Устав и работят за изпълнение на целите и задачите му. Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмено заявление на кандидата за член, адресирано до Управителния съвет. Молбата за приемане на юридическо лице се придружава от протокол, съдържащ решението за присъединяване на организацията с данни за нейното седалище, броя на членовете, името на ръководителя и на лицето, което ще го представлява в Сдружението и копие от решението за регистрацията му в съответния Окръжен съд. В едномесечен срок от подаване на заявлението, Управителния съвет взема решение по него с явно гласуване и обикновено мнозинство. Отказът за приемане може да бъде обжалван пред Общото събрание на първата му сесия.

За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

Всеки член на Сдружението има право:

 1. да участва при вземането на решения от Общото събрание с право на един глас;
 2. да избира и да бъде избиран в ръководните и помощните органи на Сдружението;
 3. да участва във всички прояви, организирани от Сдружението;
 4. да използва материалната база на Сдружението по ред, определен от Управителния съвет;
 5. да изказва свободно своето мнение и да защитава позицията си по дейността на Сдружението.

 

Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. да спазва Устава на Сдружението;
 2. да работи за осъществяване целите на Сдружението и решенията на ръководните органи;
 3. да плаща членски внос в размер, определен от Управителния съвет;
 4. да не уронва престижа на Сдружението и да използва членството си за постигане на цели, противоречащи на неговия Устав.

 

Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи членовете носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на упълномощеното и овластено трето лице.

Членство се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на Сдружението;
 5. при отпадане;

 

При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрани. В случай на непогасени задължения на бившия член към Сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението.

Стани член на сдружението тук!