+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

2011 – 2012

Проект:  Да се противопоставим на двойната дискриминация – Застъпническа кампания за признаване на болестта на Алцхаймер от здравната и социалната системи. Финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт „Отворено общество” – София.

Бюджет на проекта: 10 000 USD

Времетраене: 8 месеца

Място на реализиране на проекта: София, Варна, Монтана, Габрово, Ловеч, Луковит, Стара Загора, Велинград

Основна цел: Признаване болестта на Алцхаймер от здравната и социалната системи в България. Синхронизиране на нормативните документи с европейските стандарти, което да прекрати дискриминационнните политики спрямо старите хора с деменции в България.

Резултати:

  1. Първа чернова на Национален план за справяне с проблема на 21. век както е залегнало в Препоръките на Становище (2008/C 204/21) на Европейския Икономически и социален комитет, както и в Декларация 80/2008,
  2. Включване на представители на Гражданско сдружение Алцхаймер България в работни групи в МЗ и МТСП.
  3. Съдебно решение за промяна на Наредба 38 на МЗ и включване на Болест на Алцхаймер в реинбурсния списък за лекарствата, както е в другите европейски страни.
  4. Стартиране на диалога за ползите от ранната диагноза.