+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Симптоми и фази

Симптоми и фази на заболяването

Ключови симпоми на болестта на Алцхаймер
Основни фази на заболяването и техните симптоми
Застъпване на фазите
Видове симптоми


Болестта на Алцхаймер е прогресивно заболяване и следователно протича в няколко фази. Това означава, че структурите и химията в мозъка се повреждат все повече с течение на времето. Като следствие от това способността на човека да помни, разбира, общува и размишлява постепенно намалява. Основните симптоми са едни и същи през цялото време на заболяването, но се задълбочават с напредване на годините, като постепенно се появяват и нови.

Ключови симптоми на болестта на Алцхаймер
 • Загуба на паметта, конкретно скорошната памет
 • Проблеми с изразяването и общуването
 • Трудност при заучаване на нови задачи
 • Неспособност за размисъл
 • Цялостно объркване, дезориентация във време и/или пространство
 • Трудност с абстрактно мислене, пропуски в преценката
 • Трудност при извършаването на познати дейности
 • Поставя предмети на грешно място
 • Промени в поведението и личността
 • Рязка смяна на настроенията
 • Липса на инициативност/апатия

Вижте още: 10-е ранни признака

Основни фази и техните симптоми

Болестта на Алцхаймер протича в няколко фази или стадия, които имат характерни прояви и симптоматика. Съществуват вариации в подразделението на фазите, но най-общо те са четири:

1. Начален стадий – лека или ранна фаза

Загубата на паметта и други когнитивни нарушения са слаби, но стават все по-забележими. Човек все още може да се справя със симптомите, да ги компенсира и продължава да функционира самостоятелно.

Памет: Нарушена памет за близки събития (рядко)
Реч: Лека афазия (лека трудност при намиране на думи)
Ориентация: Избягва непознати места
Изпълнение на умения и навици: Затруднение при писане и употреба на някои предмети
Поведение: Прояви на апатия и депресия
Ежедневни дейности: Нужда от напомняне за някои ежедневни дейности

2. Междинен стадий – умерена фаза

Промените стават по-забележими. Вредата, която донасят на болния, става все по-видима. Умствените функции отслабват, личността се променя. Започва проявата на проблеми на физическо ниво. Човекът става все по-зависим от грижите на друг за ежедневните си дейности.

Памет: Нарушена памет за близки събития (хронично)
Реч: Умерена афазия (леко повишена трудност при намиране на думи)
Ориентация: Понякога се губи на непознати места
Изпълнение на умения и навици: Загуба на способността да извършва сложни придобити навици (апраксия)
Поведение: Депресия, неспокойствие, възбуда, ажитираност
Ежедневни дейности: Нужда от напомняне и помощ за повечето ежедневни дейности

3. Късен стадий – напреднала фаза

Симптомите се засилват, както и изменението на личността. Става все по-зависим от грижите на друг човек.

Памет: Бърка настояще с минало
Реч: Експресивна и рецептивна афазия
Ориентация: Не разпознава познати места
Изпълнение на умения и навици: Неспособност да се справя със сложни придобити навици (апраксия), необичайно забавяне на движенията (брадикинезия)
Поведение: Делюзии, неспокойствие, възбуденост, обърканост, ажитираност
Ежедневни дейности: Нужда от напомняне и помощ за всички ежедневни дейности

4. Терминален стадий

Пълно влошаване на личността. Физическите проблеми доминират, загуба на контрола над телесните фунции. Човекът е напълно зависим от грижите на друг дори за най-прости дейности.

Памет: Липса на връзка между настояще и минало
Реч: Почти не говори (мутизъм) или изрича малко и несвързани думи
Ориентация: Липса на реакция към околния свят
Изпълнение на умения и навици: Малко спонтанни движения
Поведение: Пълна пасивност

Ежедневни дейности: Невъзможност да се грижи за себе си

Застъпване на фазите

Болестта на Алцхаймер не се развива в линеарна прогресия. Някои симптоми могат да проявят по-рано или по-късно от описаното в установените фази, или изобщо да не се проявят. Също така някои пациенти преминават от фаза във фаза в периодична повтаряемост.
Фазите могат и да се застъпват – някои пациенти се справят с едни задачи, а с други – не, т.е. проявяват симптоми на две фази едновременно сякаш са в тях по едно и също време.
Някои симптоми могат да се появят и после да изчезнат, например загубата на ориентация. Но загубата на паметта винаги се влошава с времето.
Не може да се определи и точна продължителност на фазите. Както всеки човек е напълно уникален, така протича и заболяването – всеки преминава през определена фаза за различно време.

Как ще протече заболяването при даден човек зависи много от лични субективни фактори като възраст, наличие или отсъствие на други болести, нивото на грижите и подкрепата, които получава!

Видове симптоми

При болестта на Алцхаймер симптомите биват два основни типа – когнитивни, т.е. свързани с паметта, и не-когнитивни, т.е. свързани с други физически и поведенчески прояви. Когнитивните и не-когнитивните нарушения обуславят градиращо намаляващата способност на болните да се справят с дейностите в живота – от най-рутинни до по-сложни. Развитието на симптомите се дължи на структурни изменения в различни центрове на мозъка и мозъчната кора. Колкото повече се задълбочават тези изменения, толкова по-силно се изразяват симптомите в живота на пациента, което постепенно води до пълната им зависимост от околните. В началото болните не могат да се справят с комплексни задачи и нови дейности, като най-чести са грешките при справяне с финанси, трудности при ползване на телефон и на градски транспорт. С прогресирането на болестта се нарушава изпълнението на всички дейности до степен на невъзможност за самообслужване.

Когнитивни симптоми

Те засягат основно паметта – епизодичната и семантичната памет, с последващи дезориентация за време и място, при относително съхранена краткосрочна памет. Характерно е нарушението на речевите функции с афазия и обедняване на речниковия запас, на гнозиса и праксиса. Екзекутивните функции представляват сложна психична активност, която включва способностти за инициатива, планиране и регулация на поведението, и когнитивна пластичност. Дефицитът на тези способности е тясно свързан с прогресията на заболяването, но се счита, че той се явява още в началото и значително допринася за задълбочаване разстройството на паметта. Вниманието при болестта на Алцхаймер е нарушено още в ранния стадий като се засягат разпределеното и отчасти селективното внимание, докато поддържащото внимание е относително запазено. Този дефицит се проявява при контрола на нови, нерутинни ситуации с цел по-ефективно поведение чрез реализация на едновременно извършване и бързо превключване между различни дейности.

Не-когнитивните симптоми

Те са свързани с разстройство във възприятията и с промяна в поведението и в личностно-емоционалните изменнения.
Депресията е най-често срещаният симптом от тази категория. Между 15% и 40% от пациентите с Алцхаймер страдат от депресия. При 15-20% от случаите тя се появява като симптом в ранната фаза на заболяването – в рамките на първите 3 години. По-редки нарушения в тази категория са тревожност, раздразнителност, агресия и други подобни катастрофични реакции, които представляват внезапен емоционален изблик, провокиран от неуспех. Характерни са при по-тежка когнитивна (умствена) увреда и по-напреднал стадий.
Вторият по честота психопатологичен симптом са делюзиите (40%). Те представляват фалшиви идеи, за които болните не могат да бъдат разубедени, постоянни са и влияят значимо върху поведението им с прояви на агресивност. Най-чести са делюзиите с нарушена идентификация. . Срещат се и халюцинации, които са предимно зрителни и по-рядко слухови; те са свързани с по-бърза прогресия на заболяването и също водят до промяна в поведението.

Предстоящи събития