+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

2013 – 2014

Проект: Да се чуе гласа на болните с деменция. Техният глас е важен.

Бюджет на проекта: 20 000 EUR – Финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014.

Времетраене: 18 месеца

Място на реализиране на проекта: Шест района за планиране в България – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен, Югозападен.

Основна цел:  Повишаване на информираността за правата на гражданите (включително правата на европейските граждани). Разширяване и създаване на контакти с всички заинтересовани страни на местно ниво.

Резултати:

  1. Повишихме информираността на професионалистите от социалната и здравната системи за болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция и ежедневните проблеми, с които се сблъскват семействата с болен;
  2. Повишихме знанията на засегнатите от болестта за правата им на здравно-осигурени граждани и начините, по-които могат да реализират правата си, както и какви социални услуги ползват болните с деменция в другите европейски страни;
  3. Стимулирахме активното отношение на здравно осигурените лица към собственото си здраве и реализиране на собствените си човешки и граждански права, независимо от възраст, пол и социална принадлежност.
  4. Създадохме група от доброволци за помощ и взаимопомощ при споделяне на личен опит с други в същата ситуация. Нашите активисти са на интернет страницата ни в секцията контакти: https://alzheimer-bg.org/contacts/