+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Законови разпоредби

Размер на отпуска, полагащ се на болен със 100% инвалидност и право на чужда помощ
Привилегии за лица със 100% намалена работоспособност с придружител
Право на пенсия за инвалидност и добавка за чужда помощ
Решение на Комисията за защита от дискриминация и Европейска харта за правата на пациента
 
Какъв е размерът на отпуска, който се полага за гледане на болен 100 % инвалидност с право на чужда помощ?
 • Съгласно 162 от Кодекса на труда работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.
 • Отпуските по чл. 162 от КТ се разрешават от здравните органи и за времето на отпуска се издава болничен лист.
 • Съгласно чл. 12 от Наредба за медицинската експертиза на работоспособността обаче не се издава болничен лист за временна неработоспособност в следните случаи:
 1. на неосигурени по Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица;
 2. когато при прегледа се установи, че осигуреният е работоспособен; в този случай в служебната бележка, ако такава се поиска, се отбелязват датата и часът на явяването и на напускането на лечебното заведение;
 3. при кръводаряване освен в случаите, когато поради кръводаряването настъпи временна неработоспособност;
 4. за гледане на хронично болен освен в случаите, когато се прибавя ново заболяване, което утежнява състоянието и налага гледане на болния, при обективизирано изостряне на заболяването или в терминалния стадий;
 5. за гледане на лице с трайно намалена работоспособност, на което е определена чужда помощ;
 6. за заболяване, за което ТЕЛК (НЕЛК) е определила трайно намалена работоспособност; изключения се допускат, когато са налице обективни данни за обострянето му.

От горецитираните правни норми се налага изводът, че когато болен е със 100% инвалидност с право на чужда помощ на близките му НЕ се полага отпуск за гледане на болен член от семейството.Какви са привилегиите, които могат да се ползват от лице със 100 % намалена работоспособност с придружител?
 
 
 1. Право на пенсия за инвалидност и добавка за чужда помощ;
 2. Право по Закона за интеграция на хората с увреждания и по Закона за социално подпомагане

 В България лицата с деменция се ползват с всички права на хората с увреждания, които са разписани в Закона за интеграция на хората с увреждания. За жалост потребностите на болните с деменция са специфични и не са представени в съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги за хората с увреждания

В България няма практики семействата да се подкрепят в грижата за болния нито материално, нито с психологическа подкрепа. В общинските и социланите служби не се събира статистика за броя на семействата, които се грижат за болен роднина в семейна среда. (по данни на Алцхайме България, направено проучване проведено сред 500 служители в социалните служби и общинската администрация из цялата страна на случаен принцип).

Решение на Комисията за защита от дискриминация

На 30.07.2010 год. Гражданско сдружение Алцхаймер България получи Решението на Комисията за защита от дискриминацията по преписката въз основа на жалбата подадена от Гражданско сдружение Алцхаймер България с вх.номер 14-30-94/08.10.2009 г. В Решението Комисията УСТАНОВЯВА, че невключването на заболяването Алцхаймер и сходните на него заболявания в списъка на заболяванията по приложението към Наредба 38 от 2004 г. представлява пряка дискриминация по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. по признак „увреждане”.

Европейска харта за правата на пациента

1. Право на профилактика: всеки има право на подходящо обслужване с цел да се предотврати заболяване.

2. Право на достъп: всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация,основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

Предстоящи събития