+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

За Сдружението

 

Гражданско Сдружение „Алцхаймер-България“
е създадено на 11.12.2003 г. с решение на
Софийски градски съд – Фирмено отделение като юридическо лице с нестопанска цел.

 

Дейност и цели на Сдружението

 

ГС „Алцхаймер-България“ се занимава с превантивна, организационна и координаторска дейност, свързани с борбата с болестта на Алцхаймер и сходни заболявания, информативна и други дейности по осъществяване на съдействие на болните от Алцхаймер и сходни заболявания и техните семейства. Сдружението има за своя цел:

Кръгла маса с омбудсмана на РБ България
Кръгла маса с омбудсмана на РБ България
 • Да насочи усилията към съвместна дейност при превенцията, своевременна подкрепа, разбиране, помощ и взаимопомощ на семействата с болни от Алцхаймер и сходни заболявания.
 • Да осъществява публично представителство и защита на интересите на болните от Алцхаймер и сходни заболявания и техните семейства, което да доведе до подобряване качеството им на живот.
 • Да осигурява обмен на информация по въпросите, свързани с проблемите на болните от Алцхаймер и сходни заболявания и техните семейства.

За постигане на целта ГС „Алцхаймер–България“ си поставя конкретни задачи, тясно обвързани с подобряване качеството на живот на болните от Алцхаймер и сходни заболявания, в или извън техните семейства, като се предоставят достатъчно алтернативи на избор, в зависимост от стадия на болестта и социалния статус на пациента:

 • Откриване и функциониране на информационен център за достъпна литература за членове на семейството; информация къде и как може да се получат допълнителни медицински грижи, финансови консултации, психологическа и социална подкрепа;

  Работна група за изготвяне на Национален план за справяне с болестта на Алцхаймер, гр. Сандански
  Работна група за изготвяне на Национален план за справяне с болестта на Алцхаймер, гр. Сандански
 • Координация и обучение на групи от доброволци и професионалисти, които оказват подкрепа на семействата и болните;
 • Сключване на споразумение с полицейските служби по места, за организиране и ръководене активното търсене на загубили се болни;
 • Създаване на тесни контакти с вече създадените организации със същия предмет на дейност в страната и чужбина за обмяна на опит и допълнителна квалификация;
 • Сенсибилизиране на общественото мнение за болните от Алцхаймер и сходни заболявания с всички позволени от закона средства;
 • Правна защита на болните и техните семейства;
 • Подпомагане научните постижения в медицината при диагностицирането и лечението на болестта;
 • Подкрепа при загуба на близък – психологическа и социална.