Доц. д-р Диана Ковачева, омбудсман на България, подкрепи сдружение Алцхаймер България

Сдружение Алцхаймер България и доц. д-р Диана Ковачева

Доц. д-р Диана Ковачева, омбудсман на България, стана нашия 441-ви Приятел на деменцията.

В годишния си доклад доц. д-р Диана Ковачева препоръчва на Министерство на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика на България да изготвят Национален план за превенция, ранна диагностика и грижа за хората с деменция. Нещо, за което Гражданско сдружение Алцхаймер България настоява от 2014 година и е записано още в първия ни доклад.

Среща между представители на сдружение Алцхаймер България и омбудсмана на България
Среща между представители на Сдружение Алцхаймер България и Омбудсмана на Република България

„НПМ подчертава, че все още не е приета Националната стратегия за психично здраве 2020 – 2030 и Планът за действие към нея. Това изцяло възпрепятства реформата на системата за предоставяне на психиатрична грижа, тъй като в Националната стратегия е заложено подобряване на материално-техническата база, обучения на специалисти, провеждане на информационни кампании, психосоциална рехабилитация, социално подпомагане и др.“

„Основната препоръка на НПМ е за цялостна и задълбочена реформа в психиатричната грижа. В тази връзка НПМ препоръчва на министъра на здравеопазването да посочи разумен срок за приемане на Националната стратегия за психично здраве 2020 – 2030 и Планът за действие към нея.

В резултат на извършените проверки през тази година НПМ препоръчва на министъра на здравеопазването подобряване на здравната грижа в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (комплексно медицинско обслужване и психосоциална рехабилитация), системно осигуряване на финансови средства на държавните психиатрични болници за капиталови разходи за ремонтиране и поддържане на сградения фонд и гарантиране на добри битови условия за живот в лечебните заведения. Също така НПМ отбелязва, че е необходимо да се разширят възможностите за финансиране на държавните психиатрични болници, за да се осигури достойно заплащане на труда на медицинските и немедицинските специалисти и да се обезпечи психиатричната помощ с персонал.

НПМ отправя препоръка към министъра на труда и социалната политика да се разшири дейността по предоставяне на социални услуги за хора с психични заболявания (да се изградят нови резидентни услуги, защитени жилища и центрове за настаняване от семеен тип) в съответствие с потребностите на обществото и да се прекрати дългогодишният престой на пациенти в държавните психиатрични болници.“

Целият годишен доклад за 2019 на омбудсмана като Национален Превантивен Механизъм можете да видите ТУК.

Благодарим на доц. д-р Диана Ковачева че присъедини нейния силен глас към нашия.

Доц. д-р Диана Ковачева
Омбудсман на Република България