Изявление на Световния пациентски алианс за правата на пациента

Световния пациентски алианс направи изявление за правата на пациента, свързани с неговата сигурност, качеството на грижата и достъпа до нея.

То включва следните дванадесет точки:

 • Правото на сигурна и своевременна медицинска грижа, отговаряща на съответния стандарт.
 • Правото на пациента да бъде третиран с уважение към личното му достойнство и без дискриминация спрямо възраст, раса, пол, сексуална идентичност, социален и икономически статус, инвалидност или медицинско състояние.
 • Правото на пациента да знае наименованието, целта, рисковете и положителните ефекти на манипулациите и медикаментите, които му се предлагат.
 • Правото на пациента да бъде подробно информиран за здравното му състояние, както и за плана, по който се подготвя лечението му, на разбираем и достъпен език.
 • Правото на пациента да вземе решение относно лечението му, включително и отказ от предложено лечение.
 • Правото пациентът да бъде придружаван от роднина или близък, докато бъде лекуван, както и да определи свой представител, който да говори от негово име, когато не е в състояние да го направи сам.
 • Правото на пациента на достъп до медицинския му картон при поискване.
 • Правото на пациента да знае имената и квалификациите на хората, които му оказват медицинска грижа.
 • Правото на пациента да бъде третиран от медицински персонал, получил адекватно обучение и квалификация да извършва лечение по безопасен и ефективен начин.
 • Правото на чиста и сигурна среда за пациента и хората, грижещи се за него.
 • Правото на пациента за получаване на откровена, навременна и изчерпателна информация за случилото се в хода на лечението му.
 • Правото на пациента да даде своето мнение относно сигурността и качеството на грижата, която получава.