Законови разпоредби

 

Размер на отпуска, полагащ се на болен със 100% инвалидност и право на чужда помощ
Привилегии за лица със 100% намалена работоспособност с придружител
Право на пенсия за инвалидност и добавка за чужда помощ
Придружители на лица с уврждания
Данъчни облекчения
Право на личен асистент
Други права
Решение на Комисията за защита от дискриминация и Европейска харта за правата на пациента

 

Какъв е размерът на отпуска, който се полага за гледане на болен 100 % инвалидност с право на чужда помощ?
 • Съгласно 162 от Кодекса на труда работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.
 • Отпуските по чл. 162 от КТ се разрешават от здравните органи и за времето на отпуска се издава болничен лист.
 • Съгласно чл. 12 от Наредба за медицинската експертиза на работоспособността обаче не се издава болничен лист за временна неработоспособност в следните случаи:

 

 1.  на неосигурени по Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица;
 2. когато при прегледа се установи, че осигуреният е работоспособен; в този случай в служебната бележка, ако такава се поиска, се отбелязват датата и часът на явяването и на напускането на лечебното заведение;
 3. при кръводаряване освен в случаите, когато поради кръводаряването настъпи временна неработоспособност;
 4. за гледане на хронично болен освен в случаите, когато се прибавя ново заболяване, което утежнява състоянието и налага гледане на болния, при обективизирано изостряне на заболяването или в терминалния стадий;
 5. за гледане на лице с трайно намалена работоспособност, на което е определена чужда помощ;
 6. за заболяване, за което ТЕЛК (НЕЛК) е определила трайно намалена работоспособност; изключения се допускат, когато са налице обективни данни за обострянето му.

От горецитираните правни норми се налага изводът, че когато болен е със 100% инвалидност с право на чужда помощ на близките му НЕ се полага отпуск за гледане на болен член от семейството.Какви са привилегиите, които могат да се ползват от лице със 100 % намалена работоспособност с придружител?

 

 1. Право на пенсия за инвалидност и добавка за чужда помощ;
 2. Право по Закона за интеграция на хората с увреждания и по Закона за социално подпомагане

 

  Добавка за социална интеграция

Съгласно Чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания  „Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането.”

 Добавката е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за:

 1. транспортни услуги – 15% от гарантирания минимален доход;
 2. информационни и телекомуникационни услуги – 20% от гарантирания минимален доход;
 3. обучение – добавка за обучение в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход се предоставя на деца с трайно намалена възможност за социална адаптация и на лица с трайно намалена работоспособност, които имат потребност от придобиване на допълнителни знания и умения, чрез различни форми на обучение извън заложените в системата на общообразователната подготовка;
 4. балнеолечение и рехабилитационни услуги – добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Когато на лицето е определен и придружител, добавката се изплаща в двоен размер; Добавката се ползва, когато не се получава на друго правно основание;
 5. достъпна информация – 15% от гарантирания минимален доход;
 6. наем на общинско жилище – Месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности – наем за общинско жилище, се предоставя на самотни лица с трайни увреждания с намалена работоспособност, ако настанителната заповед е на тяхно име. Добавката се изплаща след представяне на  разходооправдателен документ и е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост.
 7. диетично хранене и лекарствени продукти – 15% от гарантирания минимален доход.
Гарантираният минимален доход за 2009 г. е 65 лв.
 • Общият размер на месечната добавка се формира като сбор от средствата, посочени по-горе.
 • Добавката се отпуска след изготвяне на социална оценка от Дирекция социално подпомагане. Подава се молба от правоимащия или от упълномощено от него лице. Към молбата се прилагат копие от социална оценка и решение на ТЕЛК.
 • В срок 20 дни от подаването на молбата-декларация социален работник въз основа на социалната оценка изготвя предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
 • В 7-дневен срок от изготвянето на предложението директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
 • Добавките се получават от дирекциите „Социално подпомагане” по постоянен адрес и е освободена от данъци и такси.


Целеви добавки и облекчения

Предвиждат се и целеви помощи и облекчения за:

 • покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство и място за паркиране;
 • внос на лично моторно превозно средство;
 • преустройство на жилище: Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност и деца с трайно намалена възможност за социална адаптация, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход /от 130 лв./.

За получаване на целевата помощ се подава молба-декларация по образец, към която се прилагат следните документи:

1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон;

2. документ, съдържащ данни за доход на член от семейството през последните 12 месеца;

3. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

4. лична карта (за справка).

Придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването и преводачи на лица с увреден слух

 • Трудно подвижни лица с над 90 на сто намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, здравни, образователни и други институции в размер 5 лв. на час.
 • Целевата помощ се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Съюза на инвалидите в България.
 • Териториалните структури на Съюза на инвалидите в България представят ежемесечно описи на Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.

Хората с увреждания съобразно своите потребности могат да получават целеви помощи и облекчения за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.


Други права

1. Безплатна карта за градски транспорт /безплатната карта може да се ползва и от придружителя/.

2. Две безплатни пътувания за годината с железопътния или автобусния транспорт. От тях се ползва и придружителят.

3. Намаление за жичен телефон от БТК.

4. Целева помощ за отопление /при ниски доходи/.

5. Годишна еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности. Отпуска се чрез дирекция социално подпомагане и може да е в размер до петкратния размер на гарантирания минимален доход /до 325лв./.

6. Еднократна помощ за покриване на разходи за лични нужди при получено разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му. Исканията за отпускане на цитираните помощи се правят чрез „Дирекция социално” подпомагане, където може да се получи и информация за необходимите документи.

7. Времето, през което лицата са полагали грижи за човек с трайно увреждане и не са били осигурявани, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване. За същия период лицата се смятат за здравноосигурени при условия и по ред, определени в Закона за здравното осигуряване.


3. Данъчни облекчения
 • Съгласно чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
 • Месечната данъчна основа  за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
 • Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси, за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
 • Съгласно чл. 58, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, са освободени от заплащането на годишен данък, превозните средства- триколка или лек автомобил, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW .

  Съгласно разпоредбите на Закон за държавните такси, инвалидите се освобождават от заплащане на държавни такси.

 

 4. Право на личен асистент и социален асистент по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

           

Право на личен асистент

Право на личен асистент имат:

 • лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
 • деца с 50 и над 50 на сто намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ;
 • лица или деца, изведени от специализирана институция за лица с увреждания’
 • лица, които могат да бъдат лични асистенти:

Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия:

   да са в трудоспособна възраст;

– да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен; роднини по сватовство до втора степен; съжителстващи лица по смисъла на т. 2, § 1 от Допълнителната разпоредба на ЗСП /”Съжителстващи лица“ са съвместно живеещите в едно жилище със или без родствена връзка, регистрирани на един адрес/:

– да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи;

– да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

– да са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ и са обект на месечно социално подпомагане.

           

Цитираният чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане гласи:

Чл. 9. (1) Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход.

(2) Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 1999 г., изм., бр. 97 от 2001 г., доп., бр. 46 от 2002 г., изм. и доп., бр. 118 от 2002 г., изм., бр. 31 от 2005 г., в сила от 1.06.2005 г.) Диференцираният минимален доход се определя, както следва:

1. за лица над 75 години, живеещи сами – 165 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД);

2. за лица над 65 години, живеещи сами – 140 на сто от ГМД;

3. за лица над 65 години – 100 на сто от ГМД;

4. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – 66 на сто от ГМД;

5. за лице до 65 години, живеещо само – 73 на сто от ГМД;

6. за лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – 100 на сто от ГМД;

7. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – 125 на сто от ГМД;

8. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) за дете:

а) до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, включително до завършване на ХIII клас на професионална гимназия, но не повече от 20-годишна възраст – 91 на сто от ГМД;

б) от 7 до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, включително до завършване на ХIII клас на професионална гимназия, но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец – 30 на сто от ГМД;

в) от 7 до 16-годишна възраст, което не учи – 20 на сто от ГМД;

9. за дете-сирак; за дете, настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето; за дете с трайно увреждане – 100 на сто от ГМД;

10. за родител, отглеждащ сам дете/деца:

а) до 3-годишна възраст – 120 на сто от ГМД;

б) до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20 години – 100 на сто от ГМД;

11. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – 100 на сто от ГМД.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 1.06.2005 г.) При наличие на повече от едно основание по ал. 3 се прилага по-високият размер.

(5) Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход или сумата от диференцираните минимални доходи и доходите на лицата или семействата от предходния месец.

(6) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени независимо за кой период се отнасят.

(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2007 г.) За установяване на обстоятелствата по ал. 3, т. 8, букви „а“ и „б“ дирекциите „Социално подпомагане“ ползват информацията, получена на основание чл. 17, ал. 3, т. 4 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г. и бр. 71 от 2006 г.).

           

Процедурата се осъществява чрез Дирекция „Социално подпомагане” и „Бюрото по труда”.

С личните асистенти се сключват трудови договори и същите получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната /в момента 240 лв./, като възнаграждението им се заплаща от държавата. Социалните и здравните вноски на личния асистент също се поемат от държавата.


Кой може да бъде социален асистент?

 Безработните лица, могат да бъдат включени в дейност „Социален асистент“, ако отговарят и на следните условия:

– да са в трудоспособна възраст;

– да не получават или да не са придобили право на пенсия;

– да бъдат обучени за работа с хора с увреждания по програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.

За извършване на дейността „Социален асистент“ по Програмата могат да бъдат наемани и квалифицирани работници, които са безработни, но не са обект на социално подпомагане, до 40 % от броя на наетите в тази дейност.

Лицата, които желаят да ползват услугата „Социален асистент”, трябва да отговарят на едно от следните изисквания:

 • да са с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ;
 • да са деца с 50 и над 50 на сто намалена възможност за социална адаптация, с определена чужда помощ;
 • да са тежко болни самотни хора със затруднено самообслужване, удостоверено с протокол на ЛКК за представяне пред ТЕЛК/РЕЛКК;
 • да са лица или деца, изведени от специализирана институция за лица с увреждания.

Потребителите на дейността „Социален асистент”

ползват социални услуги по тази дейност в рамките на определени времеви лимити.

Цитираните времеви лимити са както следва:

Група потребители

Максимален седмичен брой полагаеми се часове за услугата СА

Хора с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ

20

Деца с 50 и над 50 на сто намалена възможност за социална адаптация, с определена чужда помощ

16

Тежко болни самотни хора със затруднено самообслужване, удостоверено с протокол на ЛКК за представяне пред ТЕЛК/РЕЛКК

12

Лица, извън посочените по-горе групи потребители (включително и лица или деца, изведени от специализирана институция за лица с увреждания)

10


 • При заявено желание от страна на потребителя да получава услуги над определените в горната граница лимити, той заплаща пълната цена на оказваната услуга за всеки допълнителен час в размер на 1.70 лв./час.
 • За използването на социален асистент в рамките на времевите лимити се заплаща потребителска такса, която варира в зависимост от дохода от 0.17 до 0.34 стотинки.
 • Лицата, отговарящи на условията да ползват услуги, предоставяни по дейност „Личен асистент” и дейност „Социален асистент”, избират една от двете услуги.
 • Със социалните асистенти се сключват трудови договори и те получават от държавата възнаграждение в размер на 1.70лв. на час. Вноските за социално и здравно осигуряване се поемат също от държавата.
 • Социален асистент може да бъде заявен например за почистване на къщата, готвене, придружаване до ТЕЛК и т.н.

Програмата се реализира чрез Дирекция „Социално подпомагане” и „Бюрото по труда”, където може да се получи и допълнителна информация за програмите, които са ежегодни, както и за необходимите документи за кандидатстване.


 

5. Други права

 

1. Безплатна винетка, ако притежава лек автомобил.

2. Лекарства с отстъпка, покривана от здравната каса и безплатни лекарства за тежки хронични заболявания, включени в нарочен списък. Не всички лекарства са в списъка. Лекарства предназначени за намаляване на процеса на деменция не се покриват от Здравната каса и не са включени в изменената Наредба № 38 на Министерство на здравеопазванетоза определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично.Решение на Комисията за защита от дискриминация

На 30.07.2010 год. Гражданско сдружение Алцхаймер България получи Решението на Комисията за защита от дискриминацията по преписката въз основа на жалбата подадена от Гражданско сдружение Алцхаймер България с вх.номер 14-30-94/08.10.2009 г. В Решението Комисията УСТАНОВЯВА, че невключването на заболяването Алцхаймер и сходните на него заболявания в списъка на заболяванията по приложението към Наредба 38 от 2004 г. представлява пряка дискриминация по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. по признак „увреждане”.

Европейска харта за правата на пациента

1. Право на профилактика: всеки има право на подходящо обслужване с цел да се предотврати заболяване.

2. Право на достъп: всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация,основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

 

Коментарите са забранени.

Задай Twitter името си в настройките за да използваш TwitterBar секцията.